Menu
Centrum sociálnych služieb Clementia
Centrum sociálnych služieb Clementia

Cinemax

Cinemax Prešov: 13.2.2017
V rámci zabezpe č ovania kultútno – spolo č enských aktivít sa klienti tímu č . 2 zú č astnili filmového predstavenia v Cinemax Prešov. Filmové spracovanie ob ľ úbenej knihy W. Bruca Camerona prináša renomovaný režisér Lasse Hallström na plátna kín príbeh „ Psia duša“. Príbeh oddaného chlpá č a, ktorý postupne prichádza na to, že na svet prišiel preto, aby ľ udí u č il smia ť sa a milova ť .

Duchaplné, dojímavé, a neraz aj vtipné rozprávanie jedného psa ponúka jeho vlastný psí pohľad na medziľudské a ľudsko-psie vzťahy. Okrem iného nám pripomína, že láska nikdy neumiera, skutoční priatelia nás nikdy neopustia a každé stvorenie má na svete svoje jedinečné poslanie.

Mgr. Lipková Miriam

Dátum vloženia: 13. 2. 2017 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 10. 2017 23:14
Autor: Správce Webu

Naše centrum CSS

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady. Účelom zariadenia je poskytovanie komplexnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pracovná terapia, záujmová činnosť).

Centrum sociálnych služieb Clementia