Navigácia

Obsah

Občianske združenie

Občianske združenie „Ľudia podpory“

        Pri CSS Clementia pracuje občianske združenie Ľudia podpory, ktoré zariadeniu pomáha pri jeho hlavnej činnosti a spolupracuje pri realizácii rôznych aktivít v zariadení, ale aj mimo neho.

Cieľom združenia je podporovať kultúrnosť, vzdelanosť, tvorivosť, informačnú a čitateľskú gramotnosť, prispievať ku zvýšeniu kvality života, napomáhať k skvalitňovaniu rekreačnej a športovej činnosti, zdravotnej a sociálnej starostlivosti u občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.

       Jeho hlavným poslaním je rozvoj osobnosti týchto občanov, poskytnutie podpory a príležitosti na sebarealizáciu a vytváranie podmienok na plnohodnotné začlenenie sa do spoločnosti. Za týmto účelom združenie podporuje CSS Clementia a zameriava sa najmä na:

- organizovanie športových, kultúrnych rekreačných a spoločenských podujatí, zameraných najmä na rozširovanie kultúrneho, spoločenského a vzdelanostného rozhľadu a prevenciu nežiaducich spoločenských javov, podporu zdravého životného štýlu,

- organizovanie relaxačno-rehabilitačných pobytov,

- motivácia k tvorivej činnosti - iniciovanie zriaďovania tvorivých dielní, workschopov, súťaží,  zabezpečovaní výstavy prác, vyvíjanie činností k získavaniu sponzorských, finančných a materiálnych darov a príspevkov pre občianske združenie a pod..

Občianske združenie kooperovalo a finančne podporilo niektorých klientov CSS pri účasti na rôznych kultúrnych akciách, či psychorehabilitačných pobytoch na Slovensku a v zahraničí. Rovnako finančne podporuje CSS aj pri jeho propagácii.

       Pokiaľ Vás oslovila činnosť tohto združenia a pociťujete potrebu pomôcť, môžte nás podporiť prostredníctvom zaslania finančného daru na č. ú. SK85 0900 0000 0050 8139 4592 alebo poukázaním sumy vo výške 2% zaplatenej dane z príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb. Na poukázanie prikladáme nižšie uvedené tlačivá: vyhlásenie a potvrdenie.

Ďakujeme

Vyhlásenie - 2%