Navigácia

Obsah

Prijatie do CSS

Podmienky pre prijatie:

Podkladom pre posúdenie odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby v CSS je vydanie sociálneho a lekárskeho posudku (§ 48, 49, 50 zákona č. 448/2008 Z.z), na základe ktorých sa vyhotovuje komplexný posudok, resp. rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (§ 51 zákona č. 448/2008 Z.z).
Do CSS možno prijať občana na základe právoplatného rozhodnutia PSK, odbor sociálny, o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb a následne uzatvorenej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Umiestnenie fyzickej osoby do CSS je možné na základe predloženej písomnej vlastnoručne podpísanej žiadosti na príslušnom PSK, odbore sociálnom.
Po obdržaní právoplatného rozhodnutia rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu fyzická osoba, resp. jej zástupca alebo určená osoba písomne požiada domov sociálnych služieb o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
Následne domov sociálnych služieb písomne vyzve fyzickú osobu najneskôr 7 dní pred dátumom začatia poskytovania sociálnej služby.

Dokumenty na stiahnutie: