Navigácia

Obsah

Pomocné terapie realizované v CSS Clementia

arteterapia - predovšetkým u schizofrénych prijímateľov sociálnej služby umožňovanie vyjadrenia svojich pocitov a nálad,

muzikoterapia - aktívna a pasívna spojená s relaxačným a dýchacími cvičeniami,

logoterapia - nácvik správnej výslovnosti, zlepšovanie rečového prejavu,

biblioterapia - práca s knihou, čítanie dennej tlače,

podpora náboženského cítenia - účasť na pravidelne konaných bohoslužbách v našom zariadení,

aromaterapia, zlepšovanie fyzickej kondíciepsychoterapia,

klimatoterapia - vychádzky do blízkeho okolia, spoznávanie a zber liečvých rastlín,

ergoterapia - pomocná, ktorá je zameraná na činnosť základných domových prác v rámci zefektívnenia správy a prevádzky zariadenia ako sú práce v práčovni, práce na estetizácii exteriéru a interiéru ako aj nácvik všedných denných činností (Activity of daily living- ADL), a výchova prijímateľa sociálnej služby správnym osobným a kolektívnym návykom - hygiena, poriadková úprava domáceho prostredia, údržba predmetov dennej domácej potreby a pod.
- hlavná, kde ťažisko činnosti je zamerané na budovanie osobnostnej a profesijnej hodnoty prijímateľa sociálnej služby, ktorá má byť základom pre jeho integráciu do spoločnosti.

Na vykonávanie spomenutých činností slúžia tieto miestnosti:

snoezelen - multisenzorická miestnosť,

ergoterapeutické dielne - drevárska, krajčírska, aranžérska a tkáčska, tvorivá,

rehabilitačno - posilňovacia miestnosť,

jedáleň ( časť na spoločenské účely-slúžiaca na premietanie filmov, bohoslužby, vystúpenia, 

sociálna rehabilitácia - nácvik úkonov sebaobsluhy a priblíženie života v domácom prostredí (kuchynka s obývačkou),

denná miestnosť - priestor vytvorený pre imobilných PSS, nácvik úkonov sebaobsluhy a priblíženie života v domácom prostredí (kuchynkas jedálňou),

K relaxácii slúži oddychová časť areálu, ktorá susedí s chráneným parkom, ihrisko pre volejbal a minifutbal, filagória, ale aj lavičky s ohniskom.

Organizovanie a realizovanie jednotlivých činností (pracovných, záujmových,) je zahrnuté v mesačných tematických plánoch a týždenných časových harmonogramoch, ktoré sa tvoria na základe podrobného monitorovania potrieb, záujmov, možností a schopností prijímateľov sociálnej služby zariadenia.