Navigácia

Obsah

Povolenie návštev

 

Na základe aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a vnútornými predpismi CSS sa s účinnosťou od 10.4.2021 povoľujú návštevy v CSS Clementia za dodržania dole uvedených podmienok a zásad:

 1. Každá návšteva je povinná si vopred dohodnúť a ohlásiť deň, čas svojej návštevy.
 2. Vo vnútorných priestoroch CSS naďalej platí zákaz návštev.
 3. Pri vstupe do areálu CSS je návšteva povinná sa ohlásiť službukonajúcemu personálu cez video zvonček, ktorý je umiestnený na vstupnej bráne. Službukonajúci personál je povinný zabezpečiť evidenciu osôb navštevujúcich klienta (pre prípad následného epidemiologického vyšetrovania).
 4. V rovnakom čase je možné umožniť návštevu maximálne dvoch osôb u jedného klienta, ktoré sa musia preukázať :   

- potvrdením o prekonaní ochorenia Covid-19 nie starším ako 3 mesiace,

- potvrdením o absolvovaní očkovania druhou dávkou a uplynulo 14 dní od podania,

- potvrdením o negatívnom antigénovom alebo PCR teste, nie starším ako 24 hodín.

 1. Žiadame návštevy, aby v prípade príznakov akútneho respiračného ochorenia, teploty nevstúpili do zariadenia. Počas návštevy prosíme, aby bol nasadený respirátor FFP2 a bol dodržaný odstup 2 m.
 2. CSS Clementia zabezpečí primerané prostriedky na vykonávanie hygieny rúk, zabezpečí meranie telesnej teploty.
 3. CSS Clementia uprednostňuje realizovať návštevy vo vonkajších priestoroch zariadenia (záhrada, spoločná terasa, park a altánok). Vo výnimočných prípadoch (zdravotný stav) je možná návšteva aj vo vnútornom prostredí pri dodržaní všetkých prísnych hygienicko – epidemiologických opatrení. Nevyhnutnou podmienkou návštevníkov je chrániť si dýchacie cesty respirátorom FFP2 a použiť ochranné pomôcky.
 4. Po každej návšteve je vykonaná dezinfekcia dotykových plôch, t. j. plôch, ktorých sa dotýkajú ruky (vrátane kľučiek dverí), a to prostriedkom s virocídnym účinkom.
 5. Návšteva sa nepovoľuje osobám chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19 a osobám podliehajúcim karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19, iba pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu ochorenia. Túto skutočnosť potvrdí svojím podpisom na  pripravenom tlačive, ktoré je k dispozícií v CSS.
 6. Osoby, ktoré navštevujú klientov zariadenia budú oboznámení s dodržiavaním bezpečnosti, OOP a sú povinné dodržiavať vyššie uvedené opatrenia.
 7. Návšteva môže doniesť klientovi veci v hygienicky nezávadnom stave, vhodné potraviny len vákuovo balené, nie pripravované doma, čo taktiež nahlási službukonajúcemu personálu.
 8. Prosíme návštevy o zváženie plánovanej návštevy vzhľadom k neustále prebiehajúcej pandémii a po pobytoch v rizikových regiónoch .

          

                                            Vedenie CSS Clementia Ličartovce

 

Povolenie návštev (425.68 kB)

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady.

Účelom zariadenia je poskytovanie komplexnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pracovná terapia, záujmová činnosť).

Kapacita CSS je pre 80 prijímateľov sociálnej služby (v domove sociálnych služieb 20 prijímateľov a v špecializovanom zariadení 60 prijímateľov). Špecializované zariadenie je určené pre cieľovú skupinu fyzických osôb so zdravotným postihnutím, ktorým je schizofrénia.

CSS ponúka viaceré možnosti trávenia voľného času v rôznorodých záujmových útvaroch a kluboch (výtvarný, literárno-masmediálny, hudobný, športový, aranžérsky, pestovateľský, dramaticko-tanečný, počítačový, filmový a fotografický, drevárska dielňa), ale aj formou príležitostnej činnosti uskutočňovanej jednorazovými alebo opakujúcimi sa podujatiami. Voľnočasové aktivity sú prispôsobované  v súlade so záujmami prijímateľov sociálnych služieb. V rámci relaxácie prijímateľov sociálnych služieb je využívaná multisenzorická miestnosť – snoezelen, v ktorej sa realizuje aj aromaterapia, biblioterapia, muzikoterapia.

Prijímatelia sociálnych služieb majú možnosť aj duchovného vyžitia prostredníctvom bohoslužieb realizovaných priamo v CSS, ale aj mimo neho, alebo prostredníctvom duchovného spoločenstva „Cesta“.

Jedným z hlavných cieľov CSS je vytvoriť prijímateľom sociálnych služieb plnohodnotné, zmysluplné a dôstojné naplnenia života.

 

Mgr. Agáta Nirodová
riaditeľka CSS Clementia

14.05.2018

Výsledky prác prijímateľov sociálnej služby

Výsledky prác prijímateľov sociálnej služby

Výsledky prác prijímateľov sociálnej služby

Detail

22.11.2017

Obišovský hrad

Obišovský hrad

Opekačka na obišovskom hrade

Detail

31.10.2017

Rybačka na Sigorde

Rybačka na Sigorde

Chytanie rýb na vodnej nádrži Sigord.

Detail

23.10.2017

Krídla túžby DJZ Prešov

Krídla túžby DJZ Prešov

Vystúpenie na Krídlach túžby v divadle Jonáša Záborského v Prešove

Detail

12.10.2017

Budova a okolie

Budova a okolie

CSS Clementia Ličartovce

Detail

Aktuality

31.03.2021

Jarné upratovanie v našej záhrade

Jarné upratovanie v našej záhrade

Jarné upratovanie v našej záhrade

Detail

29.03.2021

Druhé kolo očkovania v CSS Clementia

Druhé kolo očkovania v CSS Clementia

Detail

02.03.2021

Prvé kolo očkovania v CSS Clementia

Prvé kolo očkovania v CSS Clementia

Prvé kolo očkovania v CSS Clementia

Detail

Fotogaléria

14.05.2018

Výsledky prác prijímateľov sociálnej služby

Výsledky prác prijímateľov sociálnej služby

Výsledky prác prijímateľov sociálnej služby

Detail

22.11.2017

Obišovský hrad

Obišovský hrad

Opekačka na obišovskom hrade

Detail

31.10.2017

Rybačka na Sigorde

Rybačka na Sigorde

Chytanie rýb na vodnej nádrži Sigord.

Detail