Navigácia

Obsah

Dočasné obmedzenia v CSS Clementia Ličartovce

V súvislosti so zhoršením epidemiologickej situácie v okrese Prešov CSS Clementia Ličartovce pristúpila k prijatiu dočasných obmedzení s účinnosťou od 10.7.2020.

  • Odporúčame opatrovníkom, rodinným príslušníkom a známym nerealizovať návštevu v CSS  Clementia do odvolania.
  • V prípade nevyhnutnosti návštevu realizovať vo vonkajších priestoroch po dodržaní všetkých hygienicko-epidemiologických podmienok. Odporúčame realizovať návštevu v čase od 14.00 do 16.00 hod. popoludní, na krátky čas (1/2 hodiny). Návštevu je však potrebné vopred oznámiť  telefonicky a pri príchode sa nahlásiť cez zvonček službukonajúcemu personálu, ktorý vykoná potrebné opatrenia platné v I. fáze uvoľňovania opatrení.
  • Neodporúčame prijímateľom sociálnej služby realizovať krátkodobé opustenie CSS Clementia za účelom prechádzky, či pobyt mimo CSS (víkend v rodine).  Dlhodobé opustenie CSS Clementia k rodine je možné, no pri návrate musí predložiť potvrdenie o negatívnom testovaní na COVID-19.   
  • Odporúčame realizovať aktivity v prírode, či prechádzky v okolí CSS Clementia v sprievode zamestnanca.
  • Odporúčame absolvovať len nevyhnutné vyšetrenia a vybavovania úradných záležitostí.
  • V prípade nedodržania opatrení bude prijímateľovi po návrate do CSS Clementia nariadená povinná 14 dňová karanténa v určených priestoroch.  

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady.

Účelom zariadenia je poskytovanie komplexnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pracovná terapia, záujmová činnosť).

Kapacita CSS je pre 80 prijímateľov sociálnej služby (v domove sociálnych služieb 20 prijímateľov a v špecializovanom zariadení 60 prijímateľov). Špecializované zariadenie je určené pre cieľovú skupinu fyzických osôb so zdravotným postihnutím, ktorým je schizofrénia.

CSS ponúka viaceré možnosti trávenia voľného času v rôznorodých záujmových útvaroch a kluboch (výtvarný, literárno-masmediálny, hudobný, športový, aranžérsky, pestovateľský, dramaticko-tanečný, počítačový, filmový a fotografický, drevárska dielňa), ale aj formou príležitostnej činnosti uskutočňovanej jednorazovými alebo opakujúcimi sa podujatiami. Voľnočasové aktivity sú prispôsobované  v súlade so záujmami prijímateľov sociálnych služieb. V rámci relaxácie prijímateľov sociálnych služieb je využívaná multisenzorická miestnosť – snoezelen, v ktorej sa realizuje aj aromaterapia, biblioterapia, muzikoterapia.

Prijímatelia sociálnych služieb majú možnosť aj duchovného vyžitia prostredníctvom bohoslužieb realizovaných priamo v CSS, ale aj mimo neho, alebo prostredníctvom duchovného spoločenstva „Cesta“.

Jedným z hlavných cieľov CSS je vytvoriť prijímateľom sociálnych služieb plnohodnotné, zmysluplné a dôstojné naplnenia života.

 

Mgr. Agáta Nirodová
riaditeľka CSS Clementia

Aktuality

11.09.2020

CLEMENTÍNSKE   KOLO   BIBLICKEJ   SÚŤAŽE

CLEMENTÍNSKE   KOLO   BIBLICKEJ   SÚŤAŽE

CLEMENTÍNSKE   KOLO   BIBLICKEJ   SÚŤAŽE

Detail

11.09.2020

Bio varenie - Obišovský hrad

Bio varenie - Obišovský hrad

Bio varenie

Detail

14.08.2020

Kreatívne tričko

Kreatívne tričko

Kreatívne tričko 2020

Detail

Fotogaléria

14.05.2018

Výsledky prác prijímateľov sociálnej služby

Výsledky prác prijímateľov sociálnej služby

Výsledky prác prijímateľov sociálnej služby

Detail

22.11.2017

Obišovský hrad

Obišovský hrad

Opekačka na obišovskom hrade

Detail

31.10.2017

Rybačka na Sigorde

Rybačka na Sigorde

Chytanie rýb na vodnej nádrži Sigord.

Detail