Navigácia

Obsah

Návštevy v CSS Clementia

 

V záujme minimalizovania rizika šírenia nákazy COVID-19 a zároveň v záujme zachovania kontinuity návštev je potrebné, aby návšteva prichádzajúca za prijímateľmi sociálnej služby splnila dole uvedené podmienky a zásady :

 

  • Odporúčame návšteve vopred si dohodnúť a ohlásiť deň, čas svojej návštevy.
  • Pri vstupe do areálu CSS je potrebné ohlásiť sa službukonajúcemu personálu cez video zvonček, ktorý je umiestnený na vstupnej bráne. Službukonajúci personál je povinný zabezpečiť evidenciu osôb navštevujúcich klienta (pre prípad následného epidemiologického vyšetrovania).
  • V rovnakom čase je možné umožniť návštevu maximálne dvoch osôb u jedného prijímateľa sociánej služby, ktoré sa musia preukázať :   

- potvrdením o prekonaní ochorenia Covid-19 nie starším ako 6 mesiacov,

- potvrdením o absolvovaní očkovania druhou dávkou a uplynulo 14 dní od podania, 

- potvrdením o negatívnom antigénovom teste (AG), nie starším ako 48 hodím alebo o PCR teste, nie starším ako 72 hodín.

  • Žiadame návštevy, aby v prípade príznakov akútneho respiračného ochorenia, teploty nevstupovali do zariadenia. Počas návštevy prosíme, aby bolo nasadené ochranné rúško a dodržaný odstup.
  • CSS Clementia zabezpečí primerané prostriedky na vykonávanie hygieny rúk, zabezpečí meranie telesnej teploty.
  • CSS Clementia uprednostňuje realizovať návštevy u chodiacich prijímateľov vo vonkajších priestoroch zariadenia (záhrada, spoločná terasa, park a altánok).
  • Návštevy sú možné aj vo vnútorných priestoroch na to vyhradených, v prípade zlého počasia a vo výnimočných prípadoch (zdravotný stav) pri dodržaní všetkých hygienicko – epidemiologických opatrení. Nevyhnutnou podmienkou návštev v interiéri je chrániť si dýchacie cesty a použiť ochranné pomôcky.
  • Návšteva sa nepovoľuje osobám chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19 a osobám podliehajúcim karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19, iba pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu ochorenia. Túto skutočnosť potvrdí svojím podpisom na  pripravenom tlačive, ktoré je k dispozícií v CSS.
  • Osoby, ktoré navštevujú klientov zariadenia budú oboznámení s dodržiavaním bezpečnosti, OOP a sú povinné dodržiavať vyššie uvedené opatrenia.

 

Prosíme návštevy, aby dodržiavali zásadu R.O.R. (rúško, odstup, ruky).

 

                                            Vedenie CSS Clementia Ličartovce

 

Usmernenie k k postupom pre zabezpečenie návštev v zariadeniach soc. služieb (40.75 kB)

Covid automat pre návštevy v CSS (331.45 kB)

Covid automat pre návštevy v CSS (242.47 kB)

postupy-zabezpecenienavstev-zariadeniach-socialnych-sluzieb-vo-vztahu-ku-sars-cov-2-prenosu_okmb.xlsx (12.76 kB)

 

vseobecne-zasady-poskytovatelov-vztahu-ku-sars-cov-2-prenosu_okmb.xlsx (15 kB)

 

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady.

Účelom zariadenia je poskytovanie komplexnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pracovná terapia, záujmová činnosť).

Kapacita CSS je pre 80 prijímateľov sociálnej služby (v domove sociálnych služieb 20 prijímateľov a v špecializovanom zariadení 60 prijímateľov). Špecializované zariadenie je určené pre cieľovú skupinu fyzických osôb so zdravotným postihnutím, ktorým je schizofrénia.

CSS ponúka viaceré možnosti trávenia voľného času v rôznorodých záujmových útvaroch a kluboch (výtvarný, literárno-masmediálny, hudobný, športový, aranžérsky, pestovateľský, dramaticko-tanečný, počítačový, filmový a fotografický, drevárska dielňa), ale aj formou príležitostnej činnosti uskutočňovanej jednorazovými alebo opakujúcimi sa podujatiami. Voľnočasové aktivity sú prispôsobované  v súlade so záujmami prijímateľov sociálnych služieb. V rámci relaxácie prijímateľov sociálnych služieb je využívaná multisenzorická miestnosť – snoezelen, v ktorej sa realizuje aj aromaterapia, biblioterapia, muzikoterapia.

Prijímatelia sociálnych služieb majú možnosť aj duchovného vyžitia prostredníctvom bohoslužieb realizovaných priamo v CSS, ale aj mimo neho, alebo prostredníctvom duchovného spoločenstva „Cesta“.

Jedným z hlavných cieľov CSS je vytvoriť prijímateľom sociálnych služieb plnohodnotné, zmysluplné a dôstojné naplnenia života.

 

Mgr. Agáta Nirodová
riaditeľka CSS Clementia

Aktuality

07.09.2021

Clementínska Biblická olympiáda

Clementínska Biblická olympiáda

Clementínska Biblická olympiáda

Detail

19.07.2021

Horúci deň na Domaši

Horúci deň na Domaši

Horúci deň na Domaši

Detail

19.07.2021

Pohoda s vôňou byliniek a príjemnými melódiami

Pohoda s vôňou byliniek a príjemnými melódiami

Pohoda s vôňou byliniek a príjemnými melódiami

Detail

14.05.2018

Výsledky prác prijímateľov sociálnej služby

Výsledky prác prijímateľov sociálnej služby

Výsledky prác prijímateľov sociálnej služby

Detail

22.11.2017

Obišovský hrad

Obišovský hrad

Opekačka na obišovskom hrade

Detail

31.10.2017

Rybačka na Sigorde

Rybačka na Sigorde

Chytanie rýb na vodnej nádrži Sigord.

Detail

23.10.2017

Krídla túžby DJZ Prešov

Krídla túžby DJZ Prešov

Vystúpenie na Krídlach túžby v divadle Jonáša Záborského v Prešove

Detail

12.10.2017

Budova a okolie

Budova a okolie

CSS Clementia Ličartovce

Detail

Fotogaléria

14.05.2018

Výsledky prác prijímateľov sociálnej služby

Výsledky prác prijímateľov sociálnej služby

Výsledky prác prijímateľov sociálnej služby

Detail

22.11.2017

Obišovský hrad

Obišovský hrad

Opekačka na obišovskom hrade

Detail

31.10.2017

Rybačka na Sigorde

Rybačka na Sigorde

Chytanie rýb na vodnej nádrži Sigord.

Detail