Menu
Centrum sociálnych služieb Clementia
Centrum sociálnych služieb Clementia

Sociálna práca, sociálna rehabilitácia

Úlohou sociálnej práce v CSS Clementia Ličartovce je umožnenie prijímateľom sociálnej služby zapojiť sa do množstva aktivít, podľa ich záujmov, možností a schopností, poskytnúť im väčší priestor pre sebarealizáciu, zvýšenie samostatnosti, rozvoj osobnosti, a tým prispieť ku postupnej eliminácii patologických javov v správaní, s cieľom dosiahnutia najvyššieho možného individuálneho stupňa všestranného rozvoja prijímateľa sociálnej služby.

V súlade s transformačným procesom a Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v Prešovskom samosprávnom kraji, ktorých súčasťou je riešenie problematiky kvality poskytovaných služieb, bola a naďalej je realizovaná rediagnostika prijímateľov sociálnej služby, teda komplexné poznanie prijímateľa sociálnej služby, stanovenie jeho osobných individuálnych možností a schopností, ktoré umožnia jeho rozvoj, stanovenie sociálnej anamnézy (osobná, rodinná anamnéza, rozhodujúce lekárske diagnózy a ich prejavy, komunikačné, sexuálne, sociálne možnosti, príjmové a majetkové pomery, praktické zručnosti, záujmy, kontaktné osoby, vzťahy a pod.).

Sociálna práca v CSS je vedená profesionálnymi sociálnymi pracovníkmi, ktorí svojím pôsobením pomáhajú, sprevádzajú a podporujú prijímateľov sociálnej služby nadobudnúť dostatočnú úroveň sociálneho fungovania a utvárajú priaznivé sociálne podmienky na dosiahnutie stanovených cieľov. Sociálni pracovníci vedú osobnú dokumentáciu PSS a na základe odporúčania tímu odborníkov vychádzajúc z výsledkov rediagnostiky, spolu s príjímateľom sociálnej služby zostavujú individuálny plán a plán sociálnej rehabilitácie. Pri zostavovaní IP a PSR sa zohľadňuje zdravotný a psychický stav prijímateľa sociálnej služby. A najmä jeho individuálne potreby a želania. Individuálny plán obsahuje zdravotný stav, vývinový stupeň osobnosti, osobnostné schopnosti, sociálnu anamnézu, stanovisko lekára, psychológa, a iné informácie o prijímateľovi sociálnej služby. Kvalitne vypracovaný individuálny plán pomáha nájsť prijímateľovi sociálnej služby vlastné limity.Program sa priebežne upravuje podľa vzniknutých zmien a potrieb prijímateľa sociálnej služby. Sociálni pracovníci pracujú na základe holistického prístupu k prijímateľom sociálnej služby, základnými metódami v sociálnej práci a to pozorovaním, rozhovorom a taktiež Rogersovým prístupom, teda zameraním na človeka.

Odbornú starostlivosť o prijímateľov sociálnych služieb zabezpečuje úsek starostlivosti o klienta, v rámci ktorého poskytuje služby psychológ, fyzioterapeut a päť odborných tímov, pričom každý tím prijímateľov sociálnej služby sa podieľa na realizácii stanovených cieľov v individuálnych plánoch. Realizáciu a hodnotenie individuálneho plánu koordinujú sociálni pracovníci, ktorí stanovujú spolu s prijímateľom sociálnej služby krátkodobé a dlhodobé ciele. Každý prijímateľ sociálnej služby v našom zariadení má možnosť vybrať si kľúčového pracovníka ako kontaktnú osobu, ktorej dôveruje a ktorá mu najviac vyhovuje pri jeho individuálnej činnosti. Centrum sociálnych služieb Clementia v Ličartovciach je zariadením, kde sú vytvorené podmienky pre realizáciu pracovných aj ludických aktivít s cieľom podpory záujmov, upevňovania a prehlbovania sociálnych návykov.

Sociálnou rehabilitáciou sa snažíme u prijímateľov sociálnej služby podporovať hlavne samostatnosť, nezávislosť a sebestačnosť rozvojom a nácvikom zručností, aktivizovať ich schopnosti a posilňovať návyky pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o svoje veci a svoju izbu a pri základných sociálnych aktivitách. Poskytovanie sociálnej rehabilitácie v CSS je realizované formou:

  • vzdelávania v podobe pravidelných skupinových stretnuti (veľká a malá komunita, semináre, prednášky, besedy, praktické ukážky, hranie rolí, hry a pod.)
  • záujmových aktivít, buď individuálne alebo formou záujmových útvarov.

Psychológ v CSS spolupracuje so všetkými odbornými zamestnancami a prijímateľmi sociálnych služieb. Na zabezpečenie svojich úloh využíva psychologické metódy, konkrétne metódy psychologickej diagnostiky, rediagnostiky, prevencie a odbornej intervencie, kognitívnej rehabilitácie, individuálnej a skupinovej terapie.

V zariadení funguje päťčlenná Rada obyvateľov, ktorá je podporným orgánom vedenia. Rada obyvateľov pomáha pri riešení existujúcich problémov v zariadení, prednáša vedeniu pripomienky a požiadavky zo strany prijímateľov sociálnej služby.

Duševné zdravie

Informácie

Sociálne siete

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kontakt

CSS Clementia
Ličartovce 287
082 03 pošta Lemešany
tel.: 051/ 79 31 722, 79 31 778, 79, 74 999 72
mail: 
dsslicartovce@gmail.com 

Naše centrum CSS

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady. Účelom zariadenia je poskytovanie komplexnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pracovná terapia, záujmová činnosť).

Centrum sociálnych služieb Clementia