Menu
Centrum sociálnych služieb Clementia
Centrum sociálnych služieb Clementia

Ako sa k nám dostať

  1. Podanie „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ 

Fyzická osoba, resp. občan, ktorý má trvalý pobyt na území Prešovského kraja, podáva písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s prílohami na Odbor sociálny Úradu Prešovského samosprávneho kraja.

ÚPSK

  1. Sociálna posudková činnosť

Po zaregistrovaní predmetnej žiadosti Prešovským samosprávnym krajom realizuje sociálny pracovník Ú PSK sociálnu posudkovú činnosť v súčinnosti so žiadateľom. Ide o posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby, jej rodinného prostredia a prostredia, ktoré ovplyvňuje jej začlenenie do spoločnosti.

Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý zároveň obsahuje aj návrhy žiadateľa na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie.

  1. Zdravotná posudková činnosť

Zdravotná posudková činnosť je posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a vykonáva ju posudzujúci pracovník Úradu PSK vychádzajúc z lekárskeho nálezu vypracovaného lekárom, s ktorým má fyzická osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci zdravotnícky pracovník zdravotný posudok.

  1. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu

Na základe sociálneho posudku a zdravotného posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

Je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré vydáva Ú PSK sociálny odbor. Keď rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, konanie o odkázanosti občana na sociálnu službu je ukončené. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu občan prikladá k „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“.

  1. Podanie „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ 

Písomnú „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ spolu s prílohami občan podáva na Odbor sociálny Ú PSK alebo zariadeniu sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby musí obsahovať nasledovné prílohy:

a/ právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

b/ potvrdenie o výške príjmu

c/ v prípade, že je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony, doloží rozsudok o pozbavení spôsobilosti na právne úkony, alebo o obmedzení na právne úkony a uznesenie súdu o ustanovení opatrovníka

d/ doklady o majetkových pomeroch – Čestné prehlásenie 

e/ ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, môže žiadosť v jej mene a s jej súhlasom podať aj iná fyzická osoba a to na základe doloženia potvrdenia od ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave stave tejto fyzickej osoby (žiadateľa)

f/ iné doklady (potvrdenie o bezinfekčnosti)

  1. Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Zmluva sa uzatvára medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.

  1. Prijatie prijímateľa do zariadenia

CSS

Duševné zdravie

Informácie

Sociálne siete

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Kontakt

CSS Clementia
Ličartovce 287
082 03 pošta Lemešany
tel.: 051/ 79 31 722, 79 31 778, 79, 74 999 72
mail: 
dsslicartovce@gmail.com 

Naše centrum CSS

Centrum sociálnych služieb (ďalej len CSS) sa nachádza priamo v obci Ličartovce v malebnom prostredí parkov a záhrady. Účelom zariadenia je poskytovanie komplexnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pracovná terapia, záujmová činnosť).

Centrum sociálnych služieb Clementia